Dela v splošno korist je lahko izrečeno namesto kazni zapora ali denarne kazni, storilcem prekrškov ali v postopkih, ki jih vodi državni tožilec. Izvaja se v izvajalskih organizacijah, predvsem v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, s katerimi ima Uprava za probacijo sklenjen Sporazum o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist.

Oseba pred začetkom dela podpiše tripartitni dogovor, opravi zdravstveni pregled in usposabljanje za varno opravljanje dela. Izvajalsko organizacijo izbere probacijski uslužbenec glede na osebne lastnosti, zdravstveno stanje, okoliščine, znanje, veščine in izkušnje osebe ob upoštevanju aktualne razpoložljivosti delovnih mest v izvajalskih organizacijah.

Oseba opravi določeno število ur dela v splošno korist, če pa ima naloženo tudi varstveno nadzorstvo prejema ob izvajanju dela v splošno korist tudi strokovno pomoč, varstvo in nadzor.

Preko Probacijske enote Koper tako tudi mi omogočamo uporabnikom opravljanje Dela v splošno korist.

Spletna Stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-probacijo/o-upravi/